20/06/2017

Congrés Internet, Dret i Política 2017

Managing Risk in the Digital Society (Barcelona 29-30 de juny 2017)

Managing Risk in the Digital Society serà el tema central del XIII Congrés Internacional d'Internet, Dret i Política (Barcelona, 29-30 de juny de 2017). Des dels anys noranta el concepte de societat del risc ha penetrat amb força en molts àmbits de les ciències socials i les humanitats. Des del dret i la ciència política, la societat del risc ha estat un concepte que ha vehiculat l'anàlisi dels riscos inherents a la societat contemporània i com aquests són objecte de regulació. Amb la irrupció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació s'ha produït un canvi profund en aquesta societat del risc. Les TIC estan estretament relacionades amb el risc, ja que aquestes són tant generadores de riscos com mitjans per evitar-los. El repte que tenim per davant és doncs el de gestionar els riscos inherents a l'era digital. En el moment en què va néixer el concepte de societat del risc de la mà de Beck i Giddens, Internet i les TIC es trobaven en un estadi de desenvolupament embrionari. No obstant això, ja llavors s'intuïa que les TIC serien un dels camps paradigmàtics pel que fa a l'augment de la complexitat de la modernitat. Passades tres dècades des de la irrupció d'aquest concepte i de com ha permès l'estudi i la gestió del risc, es fa necessari obrir un debat profund sobre l'estat actual de la gestió del risc en la societat digital. Cal, doncs, analitzar les TIC com a generadores de nous riscos i valorar com la societat els està afrontant, així com reflexionar sobre com les TIC han influït en la percepció i tractament dels riscos socials. Quins usos de la tecnologia s'associen a determinats riscos? De quina manera percep la societat els riscos, nous i tradicionals? Els riscos són una oportunitat per al canvi i la millora social? Com els prevenim i qui està legitimat per regular-los i establir els límits? Aquestes i altres qüestions seran objecte de debat en el sí del congrés.